soukromé poptávky po architektech | seznam a přehled architektů v České republice | architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | portfolia architektů

REGISTRACE ARCHITEKTA


     

     PODMÍNKY REGISTRACE V DOMÉNĚ
hledame-architekta.cz
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Provozovatelem a majitelem domény na adrese hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u ÚOOÚ pod č. 00042391.

Následující text vymezuje osoby způsobilé registrace, které mohou mít zřízen vstup do odborné části domény (dále jen „Terminál“) a popisuje rozsah míry použití jeho obsahu a funkcí.

Obsah Terminálu tvoří informace o příležitostech vložených zejména námi (veřejné zakázky / soutěže), samotnými architekty (výběrová řízení / nabídky spolupráce) a třetími stranami (běžné poptávky / zakázky).

Terminál koncentruje, filtruje a kategorizuje informace o soutěžích a zakázkách vyhlášených (nejen) veřejnou správou (nejen) v České republice a (nejen) pouze pro architekty, ale i jejich spolupracovníky.

Zde uváděné informace mají hlavně referenční případně statistický charakter. Pro uživatele Terminálu jsou přehledem aktuálních, budoucích či proběhlých příležitostí - nejsnazší cesta ke zdrojům a otevřenou studnicí vědění, co se profesi nabízí.

Terminál soustřeďuje a zjednodušuje informace, které jsou zdrojem potenciálního uplatnění v oblasti architektonických, urbanistických, krajinářských, designérský a stavebně-technických a jinak souvisejících činností.
II. PROVEDENÍ REGISTRACE A PŘÍSTUP K PROFILU A TERMINÁLU
Registrovaným uživatelem se může stát osoba splňující podmínky podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, anebo osoba podle obdobného předpisu z jiného členského státu EU.

Registrovat se může také osoba, která vystudovala některý z vysokoškolských oborů architektury, stavitelství, urbanismu a krajinné tvorby - přestože není členem České komory architektů - přičemž její činnost je prokazatelně vázána na architektonické a projektové služby a dosáhla alespoň bakalářského stupně vzdělání.

Registraci je možné provést doplněním údajů do výše uvedeného registračního formuláře a jeho odesláním. Nezbytné je uvést jméno a příjmení (vč. dosaženého titulu) a kontaktní email. Proces registrace urychluje poskytnutí ideálně všech údajů polí formuláře.

Provozovatel po ověření předaných údajů (obvykle do 24 hodin) vytvoří pro nově registrovanou osobu nebo subjekt individuální profil a zašle přihlašovací údaje s cestou k obsahu Terminálu na zkušební období v rozsahu 1-7 dní zcela bezplatně. Funkce profilu omezí nebo ukončí, jestliže nedojde prodloužení přístupu (objednávkou aktivace) samotným uživatelem.

Standardní zkušební dobou je 7 dnů, která může být zkrácena s ohledem na možné "opakované" registrace v rámci kolektivu a adresy bez zjevného opodstatnění. Profily zřízené v rámci promo akcí mají funkce profilu spuštěny na dobu nejdéle 30 dní.

Zkušební či promo období začíná běžet dnem zaslání přihlašovacích údajů k nově vytvořenému profilu na email nebo adresu subjektu. Jestliže jste tyto po registraci neobdrželi, projděte SPAM či nevyžádanou poštu.

Údaje předané prostřednictvím registračního formuláře zůstanou u Provozovatele uloženy nejméně po dobu jednoho roku, jestliže se registrovaný uživatel nevysloví k jejich odstranění písemně, emailem či telefonicky. Vložené údaje využijeme pouze pro účely interní komunikace či při řešení problémů.

Registrovaný uživatel má možnost se sám rozhodnout, které údaje o své osobě a činnosti uveřejní prostřednictvím nastavení vlastního profilu a nástroje - VIZITKY.

Provozovatel získané údaje a další data vložená uživatelem používá výhradně za účelem identifikace oblasti zaměření, komunikaci a zabezpečení funkcí domény.
III. ROZSAH POUŽITÍ OBSAHU TERMINÁLU
Registrovaný uživatel údaje z Terminálu nebude používat pro marketingové účely, které se přímo netýkají potřeby. Předpokládá se rovněž, že tyto data nebudou předána třetím osobám (to neplatí jestliže se jedná o osoby bezprostředně spolupracující na zakázce, soutěži či poptávce). Respektive osobní data, přílohy a další informace načerpané z Terminálu použijí Registrovaní uživatelé v souvislosti s předmětnou poptávkou pouze za účelem založení případného obchodního vztahu.

Dále se předpokládá, že Registrovaní uživatelé používají uváděná data, zdroje, přílohy, kontaktní údaje a další informace pro vlastní přehled a znalost, anebo k naplnění podstaty uvedené poptávky, nabídky, výzvy nebo soutěže - tedy k zajištění více informací o poptávajícím či předmětu poptávky, případně rovnou k navázání obchodního vztahu - nabídkou konkrétních služeb, představením portfolia, své osoby či společnosti a podobně.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese v žádném rozsahu odpovědnost za škody a újmy, které uživateli mohou vzniknout používáním dat, stahováním souborů, zdrojů a informací, které jsou v doméně vloženy, přestože zachovává maximální opatrnost a odstraňuje škodlivý či jinak nevhodný obsah.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese v žádném rozsahu odpovědnost za škody a újmy, které uživateli mohou vzniknout komunikací s poptávajícími, přestože zachovává maximální obezřetnost a snaží se odstraňovat případné poptávky s explicitním obsahem, které nesměřují k naplnění jednoho z cílů domény - setkání nabídky a poptávky po službách architektů a souvisejících profesí.
IV. GDPR STRUČNĚ
Vaše osobní data, které vkládáte na našem webu jsou bezpečně uloženy na zabezpečených serverech datového centra a chráněna hesly. Data jsou zde udržována jen po dobu nezbytně nutnou, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění.

Vaše údaje nikomu nepředáváme a nevyužíváme k jiným účelům než zabezpečení fungování domény, jestliže toto nebylo dohodnuto s konkrétním uživatelem či subjektem jinak.

Příležitostně použijeme Váš kontaktní email či telefon, abychom Vám předali zprávu o změnách či aktualizacích. Takové užití osobního údaje můžete kdykoliv sami zrušit kliknutím v patičce emailu na ukončení Newsletteru nebo vypnutím souhlasu se zasíláním Newsletteru z nastavení Vašeho profilu.

Komunikaci a případnou propagaci si zajišťujeme vlastními silami a Vaše osobní údaje - jméno, telefonní číslo, adresu či email nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme. Výjimku tvoří osobní údaje a data, které sám Registrovaný uživatel na základě vlastního uvážení uveřejňuje prostřednictvím nástroje VIZITKY.

Prací (autorským dílem), kterou se rozhodnete prezentovat na mapě architektů, nikterak dále nedisponujeme a Vámi nahrané obrázky (foto, video, vizualizace, loga, apod.) nevyužíváme.

Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud je to nutné k zajištění správné funkce domény, pak Vámi nahrané obrázky můžeme odstranit, případně manuálně upravit - oříznout či zkomprimovat - pro možnost správného zobrazení a rychlého načtení na stránce.

Faktury, smlouvy a související údaje jsou uloženy v interním účetním systému a na hesly zabezpečeném disku, jestliže nebylo dohodnuto jinak.

Platby za naše služby mohou probíhat pouze bankovním převodem a nebo vkladem přímo na náš bankovní účet. Bankovní údaje, čísla platební karty v doméně tedy nikam nevkládáte a tím pádem takové údaje v doméně neuchováváme a nevyžadujeme.

Na internetu, sociálních sítích či v jiných médiích nepoužíváme Vaše údaje nebo díla bez Vašeho výslovného souhlasu.
V. COOKIES
Cookies a související stopy prohlížení použijeme nanejvýše ke kontrole počtu IP adres připojených k jednomu profilu (přístupovému účtu), a to za účelem předcházení bezbřehého sdílení profilu respektive výstupů našeho monitoringu, který je po celou existenci nástroje samofinancován a vlastní činnost či aktivace jsou jediným zdrojem jeho dalšího rozvoje.

Naše služby a činnost nespočívá ve sledování Vašeho soukromí a preferencí, nýbrž hlavně v monitorování a analýze zacházení se svěřenou funkcí a veřejnými prostředky - politiky a byrokraty.
VI. ZÁVĚREM
Odeslání registračního formuláře se považuje za vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých (osobních) údajů za účelem realizace profilu a tedy srozumění a souhlasu s tímto ustanovením.

Tyto podmínky registrace nabývají platnosti a účinnosti dne 8. prosince 2022.